Kisebbségi lét és érvényesülés

Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk: Fábri István
Budapest, 2003. Lucidus Kiadó. 292  p. 2200 Ft

A tanulmánykötet a Márton Áron Szakkollégium által koordinált nagyszabású kutatási program eredményeit foglalja össze. A hazai és a határon túli kutatóhelyek mélyinterjús adatfelvétellel, statisztikai adatgyűjtésekkel és elemzésekkel jellemzik a környező országok magyarlakta területeinek munkaerő helyzetét.

 
Helynév-és családnév vizsgálatok.

Kniezsa István: Helynév-és családnév vizsgálatok. Bev.: Kiss Lajos
Budapest, 2003. Lucidus Kiadó. 349 p. 3400 Ft

A kiadó harmadik alkalommal ad ki Kniezsa-művet, ezúttal öt olyan tanulmányt, amelyek kötetben még nem jelentek meg, az önmagában könyvnyi terjedelmű A magyar és szlovák családnevek rendszere most válik először publikussá. Kniezsának a helynévkutatás területén vannak a legmaradandóbb érdemei; e téren elért eredményeit ma sem lehet megkerülni.

 
Magyarország és Európa

Niederhauser Emil: Magyarország és Európa
Budapest, 2003. Lucidus Kiadó,  350 p. 2700 Ft

A kiadó által a szerzőtől megjelentetett Nemzet és kisebbség című műhöz hasonlóan ez a kötet is a Széchenyi és Gindely díjas történész korábban idegen nyelveken megjelent tanulmányaiból, továbbá eddig egyáltalán nem publikált írásaiból áll. A tanulmányok rendező elve a magyarság és a balkáni, a szláv népek, továbbá az európai nagyhatalmak kulturális és politikai kapcsolatainak bemutatása, és ily módon tematikai spektruma szélesebb az említett 2001. évi válogatás tematikájánál.

 
Végvár vagy hídfő

Makkai Béla: Végvár vagy hídfő?... Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása Horvátországban és Bosznia–Hercegovinában. (1904–1920) Budapest, 2003. Lucidus Kiadó, 220 p. 2400 Ft

Nyolc éves kutatómunka eredményeit összegzi a szerző. A könyv azokat az intézkedéseket elemzi, amellyel a magyar állam az első világháború előtt a délvidéki szórványmagyarság megmaradását segítette elő.

 
Merre visz az út

Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban Budapest, 2003. Lucidius Kiadó. 259 p. 2400 Ft

A tanulmánykötet a cigány jogvédelem kelet- és nyugat-európai helyzetét mutatja be.

 
Bizánc és a magyarság

Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság
Budapest, 2003. Lucidus Kiadó. 150 p. + I-XVI illusztráció+ függelék. 2800 Ft

Az új kiadás előszavát Makk Ferenc írta. Az első kiadás óta eltelt fél évszázad alatt nemhogy lanyhult, de élénkült az érdeklődés a bizánci – magyar kapcsolatok iránt. A máig legjelentősebb magyar bizantiológus művét Makk Ferenc aktualizálta.

 

 
Nem magyar népek a középkori Magyarországon

Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon
A/5, 260 p. kötve, 3600 Ft

A szerző legújabb művével nem csupán Magyarország középkori történetét árnyalja új eredményekkel, de belőle bőven meríthetnek román, szerb, szlovák, német kutatók is.

 
Early Transylvania

Kristó Gyula: Early Transylvania (895-1324)
Budapest, 2003. Lucidus Kiadó. 280 p. 3400 Ft

A kötet a 2002-ben megjelent, A korai Erdély c. monográfia angol nyelvű változata. A mű gyakorlatilag az elérhető teljes forrásanyagon épül fel; az írott kútfőkön kívül nyelvi adatokat és régészeti emlékeket is hasznosított a szerző. Az angol nyelvű változat felettébb alkalmas arra, hogy a térség iránt érdeklődő nemzetközi tudományosságnak és a szélesebb közvéleménynek egyaránt biztos iránytűként szolgáljon.

 
A birodalom kormányzása

Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása
Ford. és szerk.: Moravcsik Gyula.
A/5. 347 p. +15 p. kötve 3500 Ft

A bizánci császár műve a középkori Kelet-Európa kutatók alapvető forrása, ugyanakkor nélkülözhetetlen kútfője a korai n magyar történelemnek. Az 1950-es eredeti kiadást Moravcsik Gyula szerkesztette és gondozta, a mostani kiadás jelenkori utószóval jelenik meg.

 
Sopron-Ödenburg

Kovács József László: Sopron-Ödenburg: 700 év irodalma két nyelv vonzásában
A/5 260 p. kötve, 2800 Ft

A szerző 30 éve kutatja eredményesen a nyugat-magyarországi magyar – német irodalmi kapcsolatokat. Mostani kötete a Sopronra vonatkozó interferenciákat foglalja össze.