Regionális identitás Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben (szerk.: Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán)
B/5, 350 oldal, fűzött, 3400 Ft

A tanulmánykötet a szórványkérdést sokoldalúan – történeti, néprajzi, demográfiai, nyelvészeti, egyházi - pasztorizációs szempontból – tárja fel, ugyanakkor gyakorlati megoldásokat is kínál a többszörösen hátrányos helyzetű szórvány-régiók gazdasági és kulturális felvirágoztatása érdekében.
 
A felvilágosodástól a liberalizmusig Miskolczy Ambrus: A felvilágosodástól a liberalizmusig. Folyamatosság vagy megszakítottság? Egy magyar történészvita anatómiája
B/5, 260 oldal, fűzött, 2800 Ft

A szerző elsőként mutatja ki, hogy polgári kultúránk mély, évszázados folyamatokra épül, és leszámolva az ahistorikus szemlélettel folyamatosságot bizonyít a magyarországi felvilágosodás és liberalizmus között.
 
Eposz és történelem Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem. A Cigányiász világa avagy a cigányokról alkotott kép színeváltozásai.
A/5, fűzött, 200 old., 2500 Ft

A szerző igen termékeny, többágú történettudományi-irodalomtörténészi munkásságának központi kérdése az egyes nemzetek, népcsoportok egymásról alkotott képének kutatása. Jelen munkájában Miskolczy a kelet-európai történeti-politikai gondolkodás egy sajátos vetületét vizsgálja térségünk 19. századi nemzeti összekovácsolódási időszakából: egy 1810 körüli román cigányeposz (Tiganiada), illetve Arany nálunk jól ismert Nagyidai cigányokja adja, mégpedig mindkét mű allegorikus funkciójának elemzése által. Példaszerű a szerzőnek a cigány problémák iránti empátiája, és ezt hitelesíti annak bemutatása, hogy a másikról alkotott kép miként függ össze az önkép kialakításával. Szerző a magyar-román kulturális kapcsolatok dinamikáját újszerűen tudja bemutatni, ezért a munka kiadása akár pozitív közéleti eseménynek is tekinthető.

 
Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák Lőkös István: Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák
A/5, 2007 180 old., 2300 Ft

A tanulmánykötetben feldolgozott témák történeti íve a 16-tól a 20. századik terjed. A mű- központú dolgozatok (Marko Marulić 1501-ből való Judit című eposza, Ivan Mažuranić Holt tőkék című regénye stb.) után a kilenc évszázados horvát-magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik a szerző. Ezeket a tanulmányokat ugyancsak kapcsolattörténeti dolgozatok követik, de már egy újabb déli szláv irodalom: a szerbek magyarságképét állítva a vizsgálódás középpontjába. Tankönyv ma e témakörökből nem áll rendelkezésre, így a kötet elsősorban az egyetemi oktatásban hasznosítható, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődő olvasók is.

 
Dsida Jenő emlékkönyv Dsida Jenő emlékkönyv. (szerk.: Pomogáts Béla)
A/5, fűzött, 377 p., 3800 Ft.

Az erdélyi költő a két világháború közötti magyar líra kiváló egyéniségeként tevékenykedett, nemcsak versei, hanem irodalmi tanulmányai és újságcikkei által is maradandó nyomot hagyott maga után. Születésének századik évfordulóján Erdély-szerte rendeznek megemlékezéseket, tudományos tanácskozásokat munkásságáról, különösen szülővárosa, Szatmárnémeti és írói munkájának otthonos városa, Kolozsvár készül arra, hogy felmutassa a költő szellemi örökségét. Ez a kötet képet kíván adni Dsida Jenő költészetéről, esszéírói és újságírói munkásságáról, költészetének korabeli fogadtatásáról, és arról, hogy az irodalomtörténetírás (Magyarországon és Erdélyben) miként őrizte emlékét és hagyatékát, miként helyezte el őt a huszadik századi költészetünk klasszikus alkotó egyéniségei között.