Földönfutók Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után (szerk.: Cholnoky Győző)
A/5, fűzött, 220 p., 2600 Ft

A tanulmánykötet a háború hatására kialakult, majd annak végén és befejezését követően egyre kiterjedtebb, többnyire kényszeres migráció – magyar vonatkozásban – teljeskörű bemutatására vállalkozik. Így szerepel benne a viszonylag kevéssé ismert román–magyar lakosságcsere terve; Csehszlovákia és Magyarország viszonylatában a magyarok kényszer- kitelepítésének, majd a lakosságcserének és a magyarok Csehországba való deportálásának bemutatása, részben korabeli diplomáciai iratok, jelentések alapján; végül részletesen – esetenként egyes települések példáját felhasználva – foglalkozik a magyarországi németek kitelepítésével.
 
Mezsgyevilágok Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok
B/5, fűzött, 200 old., 2400 Ft

A kulturantropológus szerző mezsgyevilágoknak tekinti és vizsgálja azokat a történeti magyar nyelvterület perifériáján elhelyezkedő multietnikus régiókat, ahol az újkori telepítések, migrációk és asszimilációs folyamatok révén többnyelvű, vegyes kulturális arculattal, gyakran többes nemzeti lojalitással rendelkező közösségek jöttek létre.

 
Magyarok Csehszlovákiában Šutaj, Štefan: Magyarok Csehszlovákiában 1945-1948 között
A/5, fűzött, 291 old., 2800 Ft

A Sároseperjesi Egyetem Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, a Szlovák Tudományos Akadémia kassai Társadalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa évek óta kutatja a csehszlovákiai magyarok jogfosztásának időszakát és eseményeit. Eddig hét könyvet jelentetett meg a kisebbségi jogfosztásokról, a lakosságcseréről, a beneši dekrétumokról, a reszlovakizációról, a csehországi deportálásokról, az úgynevezett déli akcióról és a korabeli csehszlovák-magyar viszonyról. Tanulmányait a szlovák történetírásban egyedülálló módon objektív megközelítés, a korabeli csehszlovák kisebbségpolitika kritikai elemzése jellemzi. Štefan Šutaj tevékenységét átfogó módon első alkalommal a könyvben közölt tanulmányokból ismerheti meg a magyar olvasóközönség. A kötet legterjedelmesebb tanulmánya a csehországi kényszertelepítésekkel foglalkozik. Külön elemzés készül a szlovákiai magyarok állampolgári jogainak elvonásáról, a lakosságcseréről.
 
Deák Ferenc egyházpolitikája Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban
A/5, fűzött,196 old., 2600 Ft

A szerző a viszonylag gazdag Deák-életrajzok egy eddig mondhatni feltáratlan területét dolgozza fel részletesen: egyházpolitikai nézeteit – parlamenti jegyzőkönyvek, levelezések és egyéb dokumentumok alapján.
 
Humanista történetírás Kulcsár Péter: Humanista történetírás Magyarországon
B/5, fűzött,191 p., 2800 Ft

Aki a humanizmus korának magyar historikusait olvassa, egyik lapról a másikra éli át történelmünk legragyogóbb és legsötétebb évszázadait. Belelát azoknak a lelkébe, akiknek az élete a nemzeti lét legdicsőbb pillanatában indult, amikor Mátyás király könyvtárát bámulta a világ, de aztán nekik és az őket követő generációknak nézniük kellett, hogyan rongyolódik szét az ország három nyomorult darabra. Ez a könyv róluk szól.

 
A modvai csángók vallásossága Peti Lehel: A modvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció
B/5, fűzött, 255 old., 2800 Ft

A szerző a moldvai csángók hagyományos vallási tudatformáinak működését, jelenkori szerepét, a modernizáció hatására végbement módosulásokat és a közösségek átalakulását mutatja be néprajzi, kulturális, antropológiai és vallásszociológiai szempontok alapján. Különös érdeme a könyvnek, hogy a közölt megfigyelések, következtetések saját gyűjtésen alapulnak, ugyanakkor magabiztosan alkalmazza a legfrissebb tudományos eredményeket.

   
Kós Károly, a hűség embere Sas Péter: Kós Károly, a hűség embere
B/5, fűzött, 168 old., 2600 Ft

Kós Károly Erdély „reneszánsz embere” méltán örvend osztatlan elismerésnek határon innen és túl egyaránt. Ehhez képest máig sem rendelkezünk a rendkívül gazdag és szerteágazó életművet bemutató monográfiával. Ezt a hiányt pótolja – magának az alkotónak papírra vetett gondolatai alapján – a Kós Károly-díjas szerző, Sas Péter munkája.